Mobilni marketing 2007
V ??asu, ko mobilni marketing zavzema vse vidnej??e in pomembnej??e mesto v tr??enju, v Aviorju ponujamo ??tevilne u??inkovite re??itve, namenjene ogla??evanju na tem vse bolj uveljavljenem mediju.
AVIOR MOBILE


www.aFax.si - FAX via email

aFax je nova spletna storitev, ki vam olaj??a vsakdanje poslovanje s telefax sporo??ili. Brez telefaks aparata, le s pomo??jo ra??unalnika in va??e e-po??te.
ve??

 
 
 
 
DOBRODO??LI

Bi radi posodobili svoje poslovanje? Izbolj??ali komunikacijski sistem v svojem podjetju? Poiskali nove poti do svojih potro??nikov?


AVIOR
V Avior Networks zdru??ujemo znanja ??tevilnih podro??ij, pri ??emer so ??e posebej v ospredju napredne tehnolo??ke re??itve, kjer s kreativnimi idejami ter z inovativnim pristopom premagujemo ovire in odgovarjamo na izzive s podro??ja telekomunikacij ter ostalih oblik povezovanja med ljudmi.
ve??

 
Sponzorirana sms sporocila